O nás

Dňom 01.09.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 251/2012 Z.z.) .Uvedenou právnou  normou bol zrušený zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Podľa § 89 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z.z. Štátna energetická inšpekcia vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností osôb určených konkrétnymi ustanoveniami zákona. Štátna energetická inšpekcia vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Za porušenie ustanovení zákona ukladá pokuty.
Štátna energetická inšpekcia je orgánom štátnej správy, podriadená MH SR a člení sa na Štátnu energetickú inšpekciu Trenčín (ďalej len inšpekcia) a Krajské inšpektoráty Štátnej energetickej inšpekcie (ďalej len KI ŠEI).
Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu ministerstva na základe výsledkov výberového konania podľa osobitného predpisu.
Na čele KI ŠEI je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ inšpekcie na základe výsledkov výberového konania podľa osobitného predpisu.
Inšpekcia je rozpočtovou organizáciou so sídlom v Trenčíne, sídla a územnú pôsobnosť inšpektorátov ustanovuje príloha č. 1 k zákonu č. 251/2012 Z.z..
Inšpekcia plní tieto úlohy:
- riadi výkon štátneho dozoru a činnosť inšpektorátov,
- ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov s platnosťou presahujúcou územnú pôsobnosť jedného inšpektorátu,
- ukladá pokuty podľa § 91 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z.z. a § 35 zákona 657/2004 Z.z.,
- poveruje kompetenciami inšpektoráty mimo jeho územnej pôsobnosti,
- rozhoduje ako odvolací orgán proti rozhodnutiam vydaných inšpektorátmi,
- vydáva rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní,
- vykonáva skúšky inšpektorov inšpekcie a inšpektorátov, vedie evidenciu inšpektorov a vydaných preukazov,
- vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 657/2004 Z.z.,
- zabezpečuje kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 24/2004 Z. z. o odpadoch a niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.                                                                                                                 - zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- kontroluje dodržiavanie Vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla v znení neskorších predpisov.
- kontroluje dodržiavanie Vyhlášky MH SR  č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,                                                                     - kontroluje dodržiavanie Vyhlášky ÚRSO č. 328/2005 Z.z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení neskorších predpisov.
Inšpektoráty plnia tieto úlohy:
- vykonávajú dozor nad dodržiavaním povinností uložených zákonom č. 251/2012 Z.z.,         
- ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
- vydávajú rozhodnutia a predbežné opatrenia v správnom konaní,
- ukladajú pokuty podľa § 91 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z.z. a § 35 zákona č.657/2004 Z.z.
- vykonávajú štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 657/2004 Z.z.,
- zabezpečuje kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 24/2004 Z.z. o odpadoch a niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z.z.),                                                                  - kontroluje dodržiavanie Vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla v znení vyhlášky č. 358/2009 Z.z.,
- kontroluje dodržiavanie Vyhlášky MH SR  č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,                                                                     - kontroluje dodržiavanie Vyhlášky ÚRSO č. 328/2005 Z.z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení neskorších predpisov.
Okrem uvedených právnych noriem ŠEI zabezpečuje výkon štátneho dozoru aj nad všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými v súvislosti s hore uvedenými právnymi normami.
Úlohy dozoru vykonávajú inšpekcia a inšpektorát prostredníctvom inšpektorov. Inšpektor je štátnym zamestnancom, ktorého po splnení kvalifikačných predpokladov a úspešne vykonanej skúške vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ. Inšpektor pri výkone štátneho dozoru je oprávnený vstupovať na pozemky, do objektov kontrolovaných fyzických osôb a právnických osôb, vykonávať potrebné zistenia, nazerať do príslušných dokladov a vyžadovať potrebné vysvetlenia.
Pri zistení nedostatkov je inšpektor oprávnený ukladať opatrenia na mieste na odstránenie zistených  nedostatkov. Z vykonaného dozoru vyhotoví inšpektor protokol do ktorého zaznamená zistené nedostatky a uložené opatrenia. Protokol o výsledku vykonaného dozoru odovzdá držiteľovi povolania alebo inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, u ktorej bol dozor vykonaný.
Dozor podľa zákona o energetike v energetických zariadeniach slúžiacich na zabezpečenie bezpečnosti štátu a vo vybraných objektoch a zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby, vykonávajú inšpektori, ktorých po splnení kvalifikačných predpokladov a úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na inšpekcii vymenúvajú a odvolávajú vedúci uvedených orgánov do ktorých pôsobnosti patria.
Národná rada SR sa 17. 5. 2000 uzniesla na zákone č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o slobode informácii),v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 01.01. 2001 .
Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu, alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
V § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. sa uvádza, že každá povinná osoba (§ 2, ods. 1 a 2) je povinná zverejniť tieto informácie:
spôsob zriadenia povinnej osoby a kompetencie, popis organizačnej štruktúry, miesto, čas a spôsob akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie, miesto, lehota, alebo spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho postúpenia rozhodnutia povinnej osoby, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené, postup, ktorý musí povinná osoby dodržať, pri vybavovaní všetkých sťažností, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať, prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, vo vzťahu k povinnej osobe, sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií.
Žiadosť o sprístupňovanie informácií zákona - § 14 zákona
žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom, zo žiadosti musí byť zjavné ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa aby v určenej lehote ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil, žiadosť je podaná dňom kedy bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať, na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií, žiadosti proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie - § 19 zákona, možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia, rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní v súlade s občianskym súdnym poriadkom.
Lehoty na vybavenie žiadostí - § 17 zákona
žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, ak zákon neustanovuje inak (§17 ods. 2 písm. a) až c), predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne a uvedie dôvody ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 

 

Syndikovať obsah